ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

I. Szervezeti, személyzeti
adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet,
vezetõk

I. Közzétételi egység:
Elérhetõségi adatok

 

A) Adat megnevezése

B) Adat

1.

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve


Szilsárkány Község Önkormányzata


Szilsárkányi Közös Önkormányzati
Hivatal

2.

Székhelye

9312 Szilsárkány, Kossuth Lajos utca 40.

3.

Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)

9312 Szilsárkány, Kossuth Lajos utca 40.

4.

Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal,
illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölõ számmal)

96/285-465

5.

Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben
körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölõ számmal)

96/285-465

6.

Központi elektronikus levélcím

onkormanyzat@szilsarkany.hu

7.

A honlap URL-je

www.szilsarkany.hu

8.

Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetõsége (telefonszám,
telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)

Tel.: 96/285-465
9312 Szilsárkány, Kossuth Lajos utca 40.

9.

Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezetõ neve


dr. Horváth Martina jegyzõ
Postacím: 9312 Szilsárkány, Kossuth Lajos utca 40.

10.

Az ügyfélfogadás rendje

Szilsárkányi Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi szervezeti egységének ügyfélfogadási
rendje:

Hétfõ:  8.00
– 12.00 óráig és 13.00 – 16.00 óráig

Kedd:  8.00
– 12.00 óráig és 13.00 – 16.00 óráig

Szerda:
8.00 – 12.00 óráig és 13.00 – 16.00 óráig

Csütörtök:
8.00 – 12.00 óráig és 13.00 – 16.00 óráig

Péntek:
8.00 – 12.00 óráig

Jegyzõ ügyfélfogadása:

Hétfõ, csütörtök
Szilsárkányban: 8-16 óra között

Kedd Dörben: 8-16 óra
között

Szerda 8-10 óra között és
péntek: 8-12 óra között Bogyoszló,

Szerda 10-12 óra között Potyond községben

 

II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

 

 

A) Adat megnevezése

B) Adat

1.

A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek
és vezetõik megnevezésével)

      Szervezeti
egység

Ellátott funkciók /szakág/tev./

Jegyzõ

 

közös hivatal vezetése, a jogszabályokban elõírt
hatáskörök gyakorlása, az önkormányzat munkájának segítése, törvényességi
ellenõrzés, birtokvédelem, pályázat figyelés, pénztár ellenõrzés,
választási eljárások, intézményi kapcsolattartás, Képviselõ-testületi és
Bizottsági ügyek

Igazgatási elõadó (3 fõ)

 

belügyi igazgatás + szociális igazgatás,
mezõgazdasági ügyek, anyakönyvezés, hagyatéki eljárások, gyámügy,
népesség-nyilvántartás, választások, ügyvitelkezelés, titkárság, iktató,
irattár, központi címregiszter, választások, adóigazgatás

Gazdálkodási-pénzügyi  elõadó (3fõ)

 

gazdálkodással kapcsolatos feladatok,
költségvetési gazdálkodás, pénztárosi feladatok, számlázás, alkalmazási
okiratok elkészítése, fõkönyvi könyvelés, analitikus nyilvántartás,
leltározás, pénzügyi beszámolók,
pályázat figyelés, pályázati adatszolgáltatás, elszámolások
készítése

 

III. Közzétételi egység: A szerv vezetõi

 

A) Adat megnevezése

B) Adat

1.

A szerv vezetõjének, vezetõinek, valamint testületi
szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali
elérhetõsége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Szilsárkány Község Önkormányzat
Képviselõ-testülete

Szalai Miklós polgármester

Fekete Gábor alpolgármester

Fluck Eszter Fanni
képviselõ

Kissné Lipovics Emília
képviselõ

Némethné Baranyai Márta képviselõ

2.

A szervezeti egységek vezetõinek neve, beosztás
megnevezése, hivatali elérhetõsége (telefon, telefax, postacím, elektronikus
levélcím)

Szilsárkányi Közös
Önkormányzati Hivatal:

9312. Szilsárkány, Kossuth
u. 40. Tel: 06-96-285-465

E-mail:
onkormanyzat@szilsarkany.hu

vezetõ: dr. Horváth Martina
jegyzõ

Roncs Tiborné gazdálkodási,
pénzügyi fõmunkatárs, anyakönyvvezetõ

Farkas-Dudás Kinga
igazgatási elõadó

Bogyoszlói Kirendeltség:

9324. Bogyoszló, Fõ u. 23. Tel:06-96-282-070

E-mail: onkormbogyoszlo@gmail.com

Dr. Ráczné Varga-Dudás
Katalin igazgatási elõadó

Némethné Schwenk Zsófia
gazdálkodási, pénzügyi elõadó

Döri Kirendeltség

9147. Dör, Petõfi u. 3.
Tel: 06-96-263-206

E-mail: dorhivatal@gmail.com

Szédelyi Csabáné vezetõ
fõtanácsos, anyakönyvvezetõ

Nyiri Klaudia gazdálkodási,
pénzügyi elõadó

 

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

I. Közzétételi egység: A szerv
irányítása, felügyelete vagy ellenõrzése alatt álló, vagy alárendeltségében
mûködõ más közfeladatot ellátó szerv

 

A) Adat megnevezése

B) Adat

1.

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenõrzése
alatt álló, vagy alárendeltségében mûködõ más közfeladatot ellátó szervek
hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetõsége (telefonszám,
telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)

Szilsárkányi Zöld Óvoda

9312 Szilsárkány, Kiss Ferenc utca 18.

Tel. 06-96-285-471

E-mail: szilsarkanyiovoda@gmail.com

Szilsárkányi Zöld Óvoda
alapító okirata elérhetõ a
Törzskönyvi
nyilvántartás – Magyar Államkincstár (gov.hu)

weboldalról törzskönyvi azonosító: 641072

2.

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenõrzése alatt álló, vagy alárendeltségében
mûködõ más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je

nincs

3.

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenõrzése
alatt álló, vagy alárendeltségében mûködõ más közfeladatot ellátó szervek
ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetõsége (telefonszám,
telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

Szilsárkányi Zöld Óvoda

9312 Szilsárkány, Kiss Ferenc utca 18.

Tel. 06-96-285-471

E-mail: szilsarkanyiovoda@gmail.com

Vezetõ: Véghelyi Kamilla

 

1.3. Gazdálkodó szervezetek

I. Közzétételi egység: A szerv
tulajdonában álló vagy részvételével mûködõ gazdálkodó szervezetek

 

A) Adat megnevezése

B) Adat

1.

Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetõsége (telefon,
telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a
közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek
felett közvetlen irányítással rendelkezik

Sárkány-Szol Kft

9312 Szilsárkány, Kossuth utca 40.

Tel: 06-96-285-465

E-mail: sarkanyszol.kft@gmail.com

2.

A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének
leírása

Fõtevékenység:
Közúti áruszállítás

Egyéb tevékenységi körök: Építési terület elõkészítése; Gépjármûkölcsönzés
(3,5 tonna felett); Építõipari gép kölcsönzése;  Munkaerõ kölcsönzés;
Zöldterület-kezelés;  Építményüzemeltetés;  Egyéb gépjármû-kereskedelem;
Mezõgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme;  Dísznövény nagykereskedelme;
Mezõgazdasági gép, berendezés nagykereskedelme;  Saját tulajdonú, bérelt
ingatlan bérbeadása, üzemeltetése; Mezõgazdasági gép kölcsönzése;
Fémszerkezet gyártása; Fém épületelem gyártása; Mezõgazdasági, erdészeti gép
gyártása; Bontás; Kavics-, homok-, agyagbányászat; Egyéb bányászati
szolgáltatás; Víz-, gáz-, fûtés-, légkondicionáló-szerelés; Vakolás; Padló-,
falburkolás; Festés, üvegezés; Folyadék szállításra szolgáló közmû építése;
Vizi létesítmény építése.

3.

A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselõjének neve

Gulyás Tibor

4.

A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a
közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

100 %

1.4. Közalapítványok

I. Közzétételi egység: A szerv
által alapított közalapítványok

 

A) Adat megnevezése

B) Adat

1.

Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv
alapított, amelyek alapítói jogát õ gyakorolja

nem releváns

2.

A fentiek szerinti közalapítványok székhelye

nem releváns

3.

3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelõ szerve tagjainak
felsorolása

nem releváns

 

 

 

 

1.5. Lapok

I. Közzétételi egység: Lapok

 

A) Adat megnevezése

B) Adat

1.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok
neve

nem releváns

2.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztõségének
és kiadójának neve és elérhetõsége (telefon, telefax, földrajzi hely,
postacím, elektronikus levélcím)

nem releváns

3.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok fõszerkesztõjének a
neve

nem releváns

 

1.6. * Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenõrzést vagy
felügyeletet gyakorló szerv

 

I. * Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi
ellenõrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

 

A) Adat megnevezése

B) Adat

1.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve
felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására
jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett
törvényességi ellenõrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve
(teljes neve), székhelye, elérhetõsége (telefon, telefax, földrajzi hely,
postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

Gyõr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Székhely: 9021 Gyõr, Árpád út 32.
Széles Sándor fõispán
Tel.: (96) 795-738
Fax: (96) 795-605
E-mail: hivatal@gyor.gov.hu
Postacím: 9021 Gyõr, Árpád út 32.
Web: 
KORMÁNYHIVATALOK – Gyõr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (kormanyhivatalok.hu)

2.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve
felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés
elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv
felett törvényességi ellenõrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetõsége (telefonszám,
telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

Gyõr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal E-mail: hivatal@gyor.gov.hu
Telefon: (96) 795-738
Fax: (96) 795-605
Postacím: 9021 Gyõr, Árpád út 32.
Ügyfélfogadás: 
https://www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron/elerhetosegek-szervezet.

 

1.7. Költségvetési szervek

 

A) Adat megnevezése

B) Adat

1.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve,
székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve
azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, mûködési
engedélye

Nem releváns

 

2.

A költségvetési szerv vezetõje, honlapjának elérhetõsége

Nem releváns

 

2. Tevékenységre, mûködésre vonatkozó adatok *

 

I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat-
és hatásköre

 

A) Adat megnevezése

B) Adat

1.

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és
alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvetõ jogszabályok,
közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és mûködési
szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos
és teljes szövege

Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény. Az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény Az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény. Szilsárkány Község Önkormányzata SZMSZ-ét a szervezeti
és mûködési szabályzatról szóló 3/2015. (IV.02.) önkormányzati rendelet
tartalmazza, amely elérhetõ a 
https://or.njt.hu/ weboldalról (a megye rovatban Gyõr-Moson-Sopron vármegye
kiválasztása, a hely esetében Szilsárkány kiválasztása, majd a Keresés gomb
megnyomásával az összes rendelet vagy a fenti rendeletszám beírásával az
önkormányzat SZMSZ-e elérhetõ) 

Alapító okirat adatai
elérhetõek: 
Törzskönyvi
nyilvántartás – Magyar Államkincstár (gov.hu)

 

Adatvédelmi Szabályzat

2.

Az
országos illetékességû szervek, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatal
esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységérõl szóló
tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

Nem releváns

3.

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és
részletes leírása

Szilsárkány Község Önkormányzata SZMSZ-ét a szervezeti és mûködési
szabályzatról szóló 3/2015. (IV.02.) önkormányzati rendelet tartalmazza,
amely elérhetõ a 
https://or.njt.hu/ weboldalról (a vármegye rovatban Gyõr-Moson-Sopron vármegye
kiválasztása, a hely esetében Szilsárkány kiválasztása, majd a Keresés gomb
megnyomásával az összes rendelet vagy a fenti rendeletszám beírásával az
önkormányzat SZMSZ-e elérhetõ)

 

II. Közzétételi egység: A
hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

 

A) Adat megnevezése

B) Adat

1.

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági
ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkezõ szerv
megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró
szerv megnevezése

Adóhatósági ügyekben a hatáskör címzettje Szilsárkányi Közös
Önkormányzati Hivatal Jegyzõje, eljár: Szilsárkányi Közös Önkormányzati
Hivatal Igazgatási ügyintézõje
Illetékességi terület: Szilsárkány község közigazgatási területe
Jegyzõi hatáskörbe tartozó szociális ügyekben eljár: a hatáskör
címzettje Szilsárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzõje, eljár:
Szilsárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási ügyintézõje
Illetékességi terület: Szilsárkány község közigazgatási területe
Általános Igazgatási ügyekben a hatáskör címzettje Szilsárkányi
Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzõje, eljár: Szilsárkány Közös Önkormányzati
Hivatal Igazgatási ügyintézõje. Illetékességi terület: Szilsárkány község
közigazgatási területe.

2.

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági
ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkezõ,
hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi
területe

Adóhatósági ügyekben a hatáskör címzettje Szilsárkányi Közös
Önkormányzati Hivatal Jegyzõje, eljár: Szilsárkány Közös Önkormányzati
Hivatal Igazgatási elõadója Illetékességi terület: Szilsárkány község
közigazgatási területe Jegyzõi hatáskörbe tartozó szociális ügyekben
eljár:
 a hatáskör címzettje Szilsárkányi Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzõje, eljár: Szilsárkány Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási ügyintézõje.
Illetékességi terület: Szilsárkány község közigazgatási területe
Általános Igazgatási ügyekben a hatáskör címzettje Szilsárkányi
Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzõje, eljár: Szilsárkányi Közös Önkormányzati
Hivatal Igazgatási ügyintézõje
Illetékességi terület: Szilsárkány község közigazgatási területe

 

3.

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az
ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása

Ügytípusonként eltérõ, az adott ügytípusnak megfelelõ jogszabály
szabályai alapján

4.

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási
illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege

Ügytípusonként eltérõ, az adott ügytípusnak megfelelõ jogszabály
szabályai alapján

5.

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az
alapvetõ eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítõ
útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

Ügytípusonként eltérõ, az adott ügytípusnak megfelelõ jogszabály
szabályai alapján

6.

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az
eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti
cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idõ

Postacíme: 9312 Szilsárkány, Kossuth Lajos utca 40.

7.

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági
ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére,
fellebbezésére nyitva álló határidõ

Általánosságban: Kérelem az év folyamán bármikor
elõterjeszthetõ.
Szabályozás: 2016. évi CL. törvény
az általános közigazgatási rendtartásról (továbbiakban: Ákr.)
Ügyintézési határidõ: (Ákr. 50. § (2) bekezdés b)-c) )
– Fellebbezés szabályai: Ákr. 118-119. §
Ügytípusonként eltérõ, az adott ügytípusnak megfelelõ jogszabály szabályai
alapján

8.

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt
formanyomtatványok listája

A formanyomtatványok letölthetõségének biztosításával.

9.

Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe
vehetõ elektronikus programok elérése, idõpontfoglalás

Személyes ügyintézésre idõpontfoglalás: – (96) 285-465 telefonon vagy
–  onkormanyzat@szilsarkany.hu elektronikus levelezési címen lehetséges

10.

Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az
ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet
megilletõ jogokról és az ügyfelet terhelõ kötelezettségekrõl

– az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény (Ákr.) – 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról

 

III. Közzétételi egység:
Közszolgáltatások

 

A) Adat megnevezése

B) Adat

1.

A közfeladatot ellátó szerv
által nyújtott vagy költségvetésébõl finanszírozott közszolgáltatások
megnevezése

nem releváns

2.

A közfeladatot ellátó szerv
által nyújtott vagy költségvetésébõl finanszírozott közszolgáltatások tartalmának
leírása

nem releváns

3.

3. A közfeladatot ellátó
szerv által nyújtott vagy költségvetésébõl finanszírozott közszolgáltatások
igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

nem releváns

4.

4. A közfeladatot ellátó
szerv által nyújtott vagy költségvetésébõl finanszírozott közszolgáltatások
díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

nem releváns

 

IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

 

 

A) Adat megnevezése

B) Adat

1.

A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok,
illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja,
jogalapja, idõtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdõíves
adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdõív) jegyzéke

Mûködési engedély

Telepengedéllyel kapcsolatos nyomtatványok Adózással kapcsolatos ügyek
Szociális ügyek Birtokvédelmi ügyek Közterülethasználattal kapcsolatos ügyek

2.

A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében –
gyûjtött és feldolgozott adatok fajtái

nem releváns

3.

A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében –
gyûjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

nem releváns

4.

A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében –
gyûjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

nem releváns

 

 

 

V. Közzétételi egység:
Nyilvános kiadványok

 

A) Adat megnevezése

B) Adat

1.

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei

nem releváns

2.

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása

nem releváns

3.

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés
módja

nem releváns

4.

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendõ
költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye

nem releváns

 

VI. Közzétételi egység:
Döntéshozatal, ülések

 

A) Adat megnevezése

B) Adat

1.

A testületi szerv döntései elõkészítésének rendje

A
képviselõ-testület, illetve bizottságai elé kerülõ elõterjesztéseket az
ügyintézõk készítik elõ a jegyzõ koordinálásával. Az elõterjesztés a jegyzõnek
kerül bemutatásra, aki kijelöli azokat a személyeket, akiknek az ellenõrzése
még szükséges az elõterjesztés véglegesítéséhez. Az elõterjesztés a jegyzõ és
a polgármester jóváhagyását követõen kerülhet
a képviselõ-testület, illetve a bizottságok elé. 

2.

A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közremûködés
(véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)

A lakosság nagy részét
érintõ rendeletek tervezete lakossági megvitatásra, véleményezésre kerül,
amennyiben az SZMSZ-ben meghatározott személyek azt kezdeményezik. A
jogszabályok által elõírt elõzetes vélemények bekéréséért a rendeletet
elõkészítõ ügyintézõ felelõs. A képviselõ-testületi döntések lakosságot
érintõ része lakossági fórumon is megvitatásra kerül, amennyiben azt a
polgármester indokoltnak látja.

3.

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvényben (Mötv.) és az SZMSZ-ben meghatározott szabályok szerint. A
testület döntéseit általában egyszerû szótöbbséggel hozza. Minõsített többség
az Mötv-ben és az SZMSZ-ben meghatározott esetekben szükséges.

4.

A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)

9312 Szilsárkány, Kossuth utca 40. A Képviselõ-testület üléseit az
Önkormányzati Hivatalban tartja. A közmeghallgatás esetében a
Képviselõ-testület ettõl eltérhet.

5.

A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra
megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzõkönyvei, illetve
összefoglalói

Az ülés jegyzõkönyve, illetve összefoglalója elérhetõségének
biztosításával. www.szilsarkany.hu/jegyzokonyvek/

6.

A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra
megjelöléssel), valamint nyilvánossága

Munkaterv 2023.

7.

A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje

Nyilvános
kivéve : Zártan tartandó ülések

8.

A testületi szerv üléseinek napirendje

Munkaterv 2023

9.

A testületi szerv döntéseinek felsorolása

Ülésenkénti bontásban; a döntések elérhetõségének
biztosításával.
www.szilsarkany.hu/jegyzokonyvek/

 

 

 

 

VII. Közzétételi egység: A
szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

 

A) Adat megnevezése

B) Adat

1.

A testületi szerv döntéseinek felsorolása

www.szilsarkany.hu/jegyzokonyvek/

2.

A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap
megjelöléssel)

Döntésenkénti bontásban; a megfelelõ ülés jegyzõkönyve, illetve
összefoglalója elérhetõségének biztosításával.
https://szilsarkany.hu/jegyzokonyvek/

3.

A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály
nem korlátozza

Döntésenkénti bontásban.
www.szilsarkany.hu/jegyzokonyvek/

4.

A
jogszabályok elõkészítésében való társadalmi részvételrõl szóló törvény alapján
közzéteendõ jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és
kapcsolódó dokumentumok

Nem releváns

5.

A
jogszabályok elõkészítésében való társadalmi részvételrõl szóló törvény
alapján közzéteendõ jogszabályalkotásra irányuló koncepciók,
jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota

Nem releváns

6.

A helyi önkormányzat képviselõ-testületének nyilvános ülésére
benyújtott elõterjesztések a benyújtás idõpontjától

Nem releváns

7.

Összefoglaló a véleményezõk észrevételeirõl, és az
észrevételek elutasításának indokairól

www.szilsarkany.hu/jegyzokonyvek/

 

 

 

VIII. Közzétételi egység:
Pályázatok

 

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1.

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok
szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

Nem releváns

 

IX. Közzétételi egység:
Hirdetmények

 

A) Adat megnevezése

B) Adat

1.

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett
hirdetmények, közlemények

www.szilsarkany.hu

 

X. Közzétételi egység:
Közérdekû adatok igénylése

 

A) Adat megnevezése

B) Adat

1.

A közérdekû adatok megismerésére irányuló igények
intézésének rendje

Közérdekû adatok megismerésének szabályzata 

Adatvédelmi, Adatkezelési Szabályzat

Informatika Biztonsági Szabályzat

2.

A közérdekû adatok megismerésére irányuló igények
tekintetében illetékes szervezeti egység neve

Szilsárkány Község Önkormányzata

3.

A közérdekû adatok megismerésére irányuló igények tekintetében
illetékes szervezeti egység elérhetõsége (postacíme, földrajzi helye,
telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Szilsárkány Község Önkormányzata Postacím: 9312 Szilsárkány, Kossuth
Lajos utca 40.
E-mail: onkormanyzatl@szilsarkany.hu

4.

Az adatvédelmi felelõs vagy az információs jogokkal foglalkozó
személy neve

Adatvédelmi tisztviselõ elérhetõségei: Maxentrop Kft. Székhely: 7174
Kéty, Petõfi utca 2/A. E-mail: dpo@maxentropia.hu

5.

A közérdekû adatokkal kapcsolatos kötelezõ statisztikai
adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

https://ksh.hu

6.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévõ közérdekû adatok
felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerzõdési feltételek

nem releváns

7.

Azon közérdekû adatok hasznosítására irányuló szerzõdések listája,
amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerzõdõ fél

nem releváns

 

XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák

 

 

A) Adat megnevezése

B) Adat

1.

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös
közzétételi lista

nem releváns

2.

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi
közzétételi lista

nem releváns

 

3. Gazdálkodási adatok

 

3.1. A mûködés törvényessége, ellenõrzések

 

I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenõrzések listája

 

A) Adat megnevezése

B) Adat

1.

A közfeladatot ellátó szervnél végzett
alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó –
vizsgálatok, ellenõrzések felsorolása

Hírek, események a honlapról
www.szilsarkany.hu/hirek/

 

II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevõszék ellenõrzései

 

 

A) Adat megnevezése

B) Adat

1.

Az Állami Számvevõszék ellenõrzéseinek nyilvános
megállapításai

Jelentések – Állami Számvevõszék
(asz.hu)

 

 

 

III. Közzétételi egység: Egyéb
ellenõrzések, vizsgálatok

 

A) Adat megnevezése

B) Adat

1.

A szervre vonatkozó egyéb ellenõrzések, vizsgálatok
nyilvános megállapításai

https://www.allamkincstar.gov.hu/

 

IV. Közzétételi egység: A
mûködés eredményessége, teljesítmény

 

A) Adat megnevezése

B) Adat

1.

A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére,
kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére
szolgáló mutatók és értékük, idõbeli változásuk

nem releváns

 

V. Közzétételi egység:
Mûködési statisztika

 

A) Adat megnevezése

B) Adat

1.

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére
vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyûjtés eredményei, idõbeli
változásuk

nem releváns

 

3.2. Költségvetések,
beszámolók

I. Közzétételi egység: Éves
költségvetések

 

A) Adat megnevezése

B) Adat

1.

A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi)
költségvetései

Szilsárkány Község Önkormányzata költségvetési
rendelete, annak módosításai és a község éves költségvetési beszámolójáról
szóló rendelete elérhetõ a 
https://or.njt.hu/ weboldalról

 

II. Közzétételi egység:
Számviteli beszámolók

 

A) Adat megnevezése

B) Adat

1.

A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény
szerinti beszámolói

Szilsárkány Község Önkormányzata költségvetési
rendeletei, annak módosításai és a község éves költségvetési beszámolójáról
szóló rendelete elérhetõ a 
https://or.njt.hu/ weboldalról

 

III. Közzétételi egység: A
költségvetés végrehajtása

 

A) Adat megnevezése

B) Adat

1.

A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés
végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal
– készített beszámolói

Szilsárkány Község Önkormányzata költségvetési
rendelete, annak módosításai és a község éves költségvetési beszámolójáról
szóló rendelete elérhetõ a 
https://or.njt.hu/ weboldalról

 

3.3. Költségvetések, beszámolók

 

I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

 

 

A) Adat megnevezése

B) Adat

1.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi
juttatásaira vonatkozó összesített adatok

Szilsárkány Község Önkormányzata költségvetési rendelete, annak
módosításai és a község éves költségvetési beszámolójáról szóló rendelete
elérhetõ a 
https://or.njt.hu/ weboldalról

2.

A vezetõk és a vezetõ tisztségviselõk illetménye, munkabére, és
rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

Szilsárkány Község Önkormányzata költségvetési rendelete, annak
módosításai és a község éves költségvetési beszámolójáról szóló rendelete
elérhetõ a 
https://or.njt.hu/ weboldalról

3.

Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke
összesítve

Szilsárkány Község Önkormányzata költségvetési rendelete, annak módosításai
és a község éves költségvetési beszámolójáról szóló rendelete elérhetõ
https://or.njt.hu/ weboldalról

 

II. Közzétételi egység: Támogatások

 

 

A) Adat megnevezése

B) Adat

1.

A közfeladatot ellátó szerv költségvetésébõl nyújtott, nem normatív,
céljellegû, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve

Támogatások kedvezményezettjei 2019.

Támogatások kedvezményezettjei 2021.

Támogatások kedvezményezettjei 2022.

2.

A közfeladatot ellátó szerv költségvetésébõl nyújtott, nem normatív,
céljellegû, fejlesztési támogatások célja

Támogatásonként és
kedvezményezettekként lebontva.

3.

A közfeladatot ellátó szerv költségvetésébõl nyújtott, nem normatív,
céljellegû, fejlesztési támogatások összege

Támogatásonként és
kedvezményezettekként lebontva.

4.

A közfeladatot ellátó szerv költségvetésébõl nyújtott, nem normatív,
céljellegû, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye

Támogatásonként és
kedvezményezettekként lebontva.

 

III. Közzétételi egység: Szerzõdések

 

 

A) Adat megnevezése

B) Adat

1.

Az államháztartás
pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történõ
gazdálkodással összefüggõ, ötmillió forintot elérõ vagy azt meghaladó értékû
árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre,
vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékû jog
átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerzõdések megnevezése
(típusa), tárgya, a szerzõdést kötõ felek neve, a szerzõdés értéke,
határozott idõre kötött szerzõdés esetében annak idõtartama, valamint az
említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel
közvetlenül összefüggõ beszerzések adatai, és a minõsített adatok kivételével
A szerzõdés értéke alatt a szerzõdés tárgyáért kikötött – általános forgalmi
adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén
a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell
figyelembe venni.
Az idõszakonként visszatérõ – egy évnél hosszabb idõtartamra kötött –
szerzõdéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre
számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon
szerzõdõ féllel kötött azonos tárgyú szerzõdések értékét egybe kell számítani

Nettó 5 millió Ft-ot elérõ és azt meghaladó szerzõdések
nyilvántartása

 

 

IV. Közzétételi egység: Koncessziók

 

 

A) Adat megnevezése

B) Adat

1.

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok
(pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetõk,
pályázat eredménye)

nem releváns

V. Közzétételi egység: Egyéb
kifizetések

 

A) Adat megnevezése

B) Adat

1.

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így
különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói
érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási,
kulturális, szociális és sporttevékenységet segítõ szervezet támogatására,
alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggõ kifizetésre) fordított,
ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

nem releváns

VI. Közzétételi egység:
Európai Unió által támogatott fejlesztések

 

A) Adat megnevezése

B) Adat

1.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló
fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerzõdések

nem releváns

 

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés

 

 

A) Adat megnevezése

B) Adat

1.

Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az
ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerzõdésekrõl

Az éves terv közvetlen elérésének biztosításával.